బూజు

ఇంకా కొనసాగుతూ..న్న పెళ్ళి సాంప్రదాయాలు…


ఈ మద్య  జరిగిన పెళ్ళిళ్ళలో పల్లెల్లో ఇంకా ఈ పల్లకీ ఎక్కి ఊరేగే సాంప్రదాయం కొనసాగుతూనే వుంది. పట్టణంలో జరిగే వాటిలో ఎక్కడా కనబడకపోయినా పల్లెటూళ్ళలో ఇలా పల్లకీపై పెళ్ళికూతురు పెళ్ళికొడుకులను వివాహానంతరం మోస్తూ ఊరేగించడం అక్కడక్కడా కనబడుతోంది. ఇప్పుడంతా కార్లలో ఊరేగింపే కనబడుతూ ఇలా ఒక్కసారిగా చూసే సరికి ఇంకా వదల్లేదా అనిపించింది. ఈ పల్లకీలను ఈ ప్రాంతంలో చాకలి కులస్తులే మోస్తుంటారు. దీనికి గాను వాళ్ళకూ అధికంగానే ఇవ్వాలి. దీనిని ఇక్కడ సవ్వారి అంటారు. ఇంకా ఒక ఊరి నుండి వేరే వూరికి తీసుకు పోయేటప్పుడయితే పాటకూడా పాడుతూ తీసుకుపోతారు. ఆ పాటలో కాస్తా బూతు కలిపి ఉషారుగా నడుస్తూంటారు. కొద్ది సం.ల క్రితమైతే చాలా డెకరేట్ చేసే వారు. ఇప్పుడు అది తగ్గింది.  ఏమైనా ఇంకా సాంప్రదాయం వదలకపోవడం, ఇలా మనుషులు మోయడం వాళ్ళకు ఉపాధిగా అనుకుంటే ఒకలా వుంది, సామాజికంగా ఆలోచిస్తే ఈ భూస్వామ్య మనఃస్తత్వం వదలదా అనిపిస్తుంది.