ఫోటో కవిత

మండుతున్న గుండె


బీడైన నేల

ఆరిన కంటతడి

చూపుకందని మేఘం

మొలకరాని విత్తు

మాటపెగలని గొంతు

మండుతున్న గుండె

నీతో పోటీకి రానా???రివ్వున
రివ్వురివ్వున
అలా ఆలవోకగా
మునివేళ్ళపై
ఆడిన నా పాదాలు
అలా అల అలల
సవ్వడిలో
వర్షపు క్రతువులో
జతగాడి వేలి
చివర ఆసరాతో
నర్తించిన క్షణాలు…

నా చుట్టు
అల్లుకున్న
కలల
ఇంద్ర ధనస్సులోని
రంగులన్నీ
ఒక్కటై
తెల్లని
తెల తెల్లని
కాంతి వర్ణమే
అసూయపడేట్టు
నడయాడిన
నాటి నా
పాదముద్రలు…

నేడిలా
చక్రాల కదలికలకే
పరిమితమై
నా నీడ నన్నే
వెక్కిరించ చూడ…

వెక్కిల్లుగా మిగిలిన
జ్నాపకాల దొంతర
నన్ను వెంటాడగా
ఎదురు నిలిచిన
నీతో పోటీకి రానా…

(dedicated to who challenge the challenges with their will until last breath)