ఆహ్వానం

క్షమించండి..రక్తసిక్త ఉగాదినెలా ఆహ్వానించను


విరోధినామం వెళుతూ వెళుతూ

వేలాది మందిని పొట్టనబెట్టుకుంది!

సామాన్యులు, మాన్యులు అన్న తేడా లేకుండా

సాగిన మారణహోమానికి

బరువెక్కిన మనసుతో

ఈ వికృతినెలా ఆహ్వానించను!


రక్తమంటిన ఈ చేతులు నూతన వికృత శిశు

రూపానికి హడలెత్తుతున్న

కల్లోలమైన మనస్సాగరంలో జనించేది

అమృతం కాదని హాలాహాలమేనన్న

భవిష్యత్ చిత్రపటం కనులముందు కదలాడుతుండగా

పచ్చదనాన్ని హరించే వికృత ఘోషలో

ఈ రక్తసిక్త ఉగాదినెలా ఆహ్వానించను!


క్షమించండి ఆత్మీయులారా

మీ మనసు గాయపడితే..