అభినందన

మన హీరోలు


గుండెల్లో చేవ వుండాలే గానీ
నేడు చెప్పు కూడా ఓ నిరసనాయుధమే
వెధవల మొహంపైకి చెప్పు విసిరి
తన గుండెలోని మంటను చల్లార్చుకోవడం
ఓ పెద్ద ఉపశమనం
వాడు బుష్ ఐనా, మోడీ ఐనా, అద్వానీ ఐనా,
కల్మాడి ఐనా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొ తరహా
నియంతలు.. అవినీతి కూపాలు..
అల్ జైదీ నుండి నేటి కపిల్ ఠాకూర్ వరకు
అంతా మన హీరోలే