క్షమాపణలు

ధరణీమాతకు క్షమార్పణలతో..


అమ్మా..

మా అల్ప బుద్ధితో నిన్నర్థం చేసుకోలేక

నీ కడుపులో చేయిపెట్టి నిన్ను తీవ్ర

అవమానాల పాల్జేసి, నీ పాలుతాగి

నీ రొమ్ముగుద్దే నీచుల సావాసంతో

నీ పచ్చని చీరను లాగి నిన్ను వివస్త్రను

చేసి వికటాట్టహాసం చేసే ఈ మూర్ఖులను

క్షమించు తల్లీ..

క్షమించమనే అర్హతను కోల్పోయామని తెలుసు…

అయినా నీవు సహనానికి మారు రూపమనే

ధైర్యంతో ప్రార్థిస్తున్నా…

తెరిచిన నీ మూడో నేత్రాన్ని చాలించుతల్లీ

ఈ బుగబుగల తాపాన్ని తగ్గించు తల్లీ

(ధరిత్రీ దినోత్సవం నాడు ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయతతో ఈ ప్రార్థన)